Seminarium: Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce

Rada Młodych Naukowców przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim projekcie poświęconym systemowi finansowania badań młodych naukowców w Polsce.

Najbliższe seminarium z udziałem Przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki Prof. dr. hab. Michała Karońskiego, koordynatorów poszczególnych paneli oraz laureatami konkursów odbędzie się w Krakowie 14 grudnia 2012 r.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu tego wydarzenia.

Patronat honorowy nad projektem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP Prof. dr hab. Barbara Kudrycka.

Program:
Panel 1: Programy wsparcia i konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Panel 2: Programy grantowe Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Panel 3: Spotkanie z laureatami poszczególnych konkursów oraz koordynatorami dyscyplin NCN

Termin seminarium: 14 grudnia 2012 r. godz. 11.00

Miejsce seminarium: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie(Aula Duża A),  ul. Krupnicza 33

Szczegółowe informacje na temat projektu znaleźć można na stronie internetowej Rady Młodych Naukowców: www.rmn.org.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium zarówno naukowców, jak również pracowników administracyjnych uczelni oraz instytutów badawczych.

Wstęp wolny

Mechanizmy kraków

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Dotacja statutowa dla doktorantów WSMiP – wyniki

Na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2012 r. Komisja rozpatrująca wnioski uczestników studiów doktoranckich na WSMiP w sprawie dotacji na badania naukowe dokonała podziału środków w ramach nadzwyczajnej edycji konkursu.

Decyzją Komisji dofinansowanie do pisania rozprawy doktorskiej przyznano:

1. Mgr Mateuszowi Kolaszyńskiemu – 5000zł.

2. Mgr Annie Konert – 4500zł.

Komisja zadecydowała, że mgr Jakub Sokół otrzyma dofinansowanie do wyjazdu na konferencję w kwocie 967,01zł.

Dalsze działania, jakie powinny podjąć osoby, które otrzymały dotację, opisane są pod adresem:

https://wsmipuj.wordpress.com/2012/06/03/wskazowki-dla-osob-ktore-otrzymaly-dotacje-statutowa-dla-uczestnikow-studiow-doktoranckich/

Proszę jedynie zwrócić uwagę na nadzwyczajne terminy, które obowiązują w tej edycji konkursu.

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Dotacja statutowa dla doktorantów – nadzwyczajny nabór wniosków

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych ogłasza nadzwyczajny nabór wniosków o przyznanie środków w ramach dotacji na działalność statutową na badania naukowe uczestników studiów doktoranckich. Środki mogą być przeznaczone na: wsparcie pisania rozprawy doktorskiej, wsparcie publikacji artykułu naukowego w języku angielskim w prestiżowym czasopiśmie naukowym oraz wsparcie udziału z referatem w konferencji zagranicznej. Na konkurs mogą wpłynąć wyłącznie wnioski, których przewidywany okres realizacji zamknie się do 30.11.2012 r. Wnioski należy składać w siedzibie Towarzystwa Doktorantów (ul. Straszewskiego 25/3) do 9.11.2012 r.
Formularze wniosków i lista wymaganych załączników dostępne są na stronie internetowej WSMiP pod adresem: http://www.wsmip.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/wydarzenia/-/journal_content/56_INSTANCE_6K2p/41658/5728200

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Prowadzenie Tutorialu – poszukiwani tutorzy dla pierwszorocznych studentów WSMiP.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Doktoranci,

Od roku akademickiego 2010/2011 w programie studiów doktoranckich na Wydziale SMiP UJ zredukowano liczbę godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta do 15 godzin / rok (na trzech pierwszych latach studiów doktoranckich). Jednocześnie wskazano, że owe 15 godzin może dotyczyć realizowania innych zadań związanych z dydaktyką.

Doskonałą okazją do zdobycia zaświadczenia potwierdzającego zrealizowanie owych 15 godzin dydaktyki lub zadań z nią związanych jest udział w pracach zespołu ds. promocji i rynku pracy na naszym Wydziale. Zespół ten dynamicznie się rozwija, jest kierowany przez młodych pracowników nauki oraz pozostaje w ścisłym kontakcie z Władzami Dziekańskimi naszego Wydziału.

Uwaga! Zespół szczególnie poszukuje doktorantów zainteresowanych pełnieniem roli tutorów w roku akademickim 2012/2013 dla studentów I roku na naszym Wydziale.

Jednym z projektów realizowanych przez zespół jest całoroczny program Tutorial dla I roku studentów WSMiP. Jego pierwsza, pilotażowa edycja odbyła się w semestrze letnim poprzedniego roku akademickiego. Tutorial ma na celu przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania naszego wydziału i pomoc w zaplanowaniu toku studiów zgodnie z aspiracjami zawodowymi i szansami na rynku pracy. Zajęcia z tutorialu odbywają się w małych grupach i podzielone są na bloki tematyczne (m.in. wydział, studia, stypendia, rynek pracy).
Udział w pracach Zespołu jest doskonałą okazją do zdobycia podstawowego doświadczenia na temat promocji oraz rynku pracy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 września br. na adres mailowy: anna.wyrwisz@uj.edu.pl

W treści e-maila proszę podać: imię, nazwisko, macierzysty instytut, rok studiów, obszar zainteresowania (rynek pracy lub promocja) oraz (ewentualnie) posiadane umiejętności, które mogą być przydatne dla realizacji zadań Zespołu.

Opublikowano Uncategorized | 1 komentarz

Konkurs „Forum Akademickiego”

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza po raz ósmy konkurs na artykuł popularnonaukowy

SKOMPLIKOWANE I PROSTE
MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH

Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

szczegóły:
http://forumakademickie.pl/konkurs/

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Wybory w INPiSM UJ

Drodzy Doktoranci !

Wczoraj odbyły się wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Nowym przedstawicielem doktorantów został Mateusz Kolaszyński. Aktualnie więc swoje mandaty sprawują Adrian Gorgosz i wspomniany powyżej Mateusz Kolaszyński. Serdeczne gratulacje. 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Komunikat ws. sprawozdania rocznego, wniosku o stypendium i o zwiększenie stypendium

Drodzy Doktoranci,

W związku ze zgłaszanymi pytaniami pragnę przypomnieć, że w dniu 30 czerwca 2012 roku (wobec faktu, że w roku akademickim 2011/2012 termin ten przypada na dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy, ostatnim dniem na złożenie wniosku jest poniedziałek 2 lipca 2012 roku) upływa termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (wg wzoru określonego w zał. nr 1 do uchwały nr 29/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie) oraz wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (wg wzoru określonego w zał. do zarządzenia nr 101 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim). Obydwa akty prawne są dostępne na stronie http://www.uj.edu.pl/doktoranci/akty-prawne.

W przypadku, gdy doktorant uzyska w powyższym terminie zgodę kierownika studiów doktoranckich na przedłużenie terminu złożenia dokumentacji niezbędnej do zaliczenia roku, składa on wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganą dokumentacją w terminie do 30 września 2012 roku.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich i nie jest uzależnione od otrzymywania stypendium doktoranckiego.

Z poważaniem

Prorektor UJ ds. dydaktyki

Prof. dr hab. Andrzej Mania

Opublikowano Uncategorized | 1 komentarz